Veiligheidsbeglazing

Algemeen kan gesteld worden dat bij beglazing gelijk of lager dan 85 cm.(vanaf vloerniveau) gehard glas of gelaagd veiligheidsglas bescherming tegen persoonlijk letsel biedt bij glasbreuk. Indien er doorvalrisico bij een niveauverschil van meer dan 100 cm .bestaat dient uitsluitend gelaagd veiligheidsglas toegepast te worden. Hierbij dient men rekening te houden met NEN 6702( constructieve veiligheid). Glassoorten die aan de eisen voldoen zijn o.a. gelaagd glas 33.1 en gehard glas.

De NEN 3569 is niet in het Bouwbesluit opgenomen. Dit betekent dat het niet verplicht is deze norm na te leven. Klopt dit? Nee, en wel om de volgende reden: NEN-normen hebben een tweeledige status: een wettelijke, officiële status en (2) een status als kenmerk van de ontwikkeling van “the state of the art”. Voorbeeld van de eerste categorie, de wettelijke status, is het geval waarin een NEN-norm is opgenomen in het Bouwbesluit. De NEN 3569 is niet opgenomen in het Bouwbesluit en valt daardoor niet onder de eerste categorie.

Valt de NEN 3569 onder de tweede categorie?
Ja, een NEN-norm die door de branche in samenwerking met het Nederlands Normalisatie Instituut wordt opgesteld, is een kenmerk van “the state of the art”. “State of the art” betekent dat materialen geleverd en methodes gehanteerd moeten worden die overeenstemmen met de kennis en wetenschap die in de branche gewoon is. In verschillende wettelijke voorschriften heeft de wetgever vastgelegd dat er gewerkt moet worden volgens “state of the art”-methodes dan wel met “state of the art”- materialen. Ook rechters gaan hiervan uit.

Wat betekent dit nu ten aanzien van de vraag of de NEN 3569 moet worden toegepast?
De NEN 3569 verwoordt de kennis en wetenschap die er op dit moment in de glasbranche is over het veilig toepassen van glas. Een glasleverancier of bijvoorbeeld architect zou er desondanks voor kunnen kiezen deze kennis en wetenschap te negeren en de NEN 3569 niet na te leven. Men dient zich dan echter te bedenken dat in een rechterlijke procedure, waarin de aansprakelijkheid voor schade wegens letstel onderwerp van geschil is, de glasleverancier of architect met een goed verhaal dient te komen waarom men het niet noodzakelijk vond de NEN 3569 na te leven. Louter kostenbesparing zal de rechter als argument niet overtuigen.

Wat zijn de verantwoordelijkheden ten aanzien van de NEN 3569 in het Bouwbesluit?
NEN 3569 (veiligheidsbeglazing in gebouwen) is op dit moment niet dwingend opgenomen in het Bouwbesluit. Dit wil echter niet zeggen dat deze norm mag worden ‘vergeten’. Erger is het nog als er willens en wetens buiten deze norm om mag worden gewerkt. In het Bouwbesluit wordt namelijk verwezen naar constructieve normen. In de NEN 6700 ‘Technische Grondslagen Bouwconstructies 1990 Algemene basis- eisen’, van 1991 zijn op een fundamenteel niveau de betrouwbaarheidseisen (veiligheid en bruikbaarheid gegeven, waaraan alle bouwconstructies moeten voldoen, ongeacht het materiaal waarvan zij zijn gemaakt. Onderdeel daarvan is de NEN 6702 ‘Belasting en vervorming’. Deze NEN 6702 in relatie tot de NEN 2608 en de NEN 2608-2 geven aan hoe sterk glas moet zijn. De NEN 3569 is de basis voor het veilig toepassen van glas, en geeft weer waar welk type glas wel en waar dit niet mag worden toegepast.

Constructieve normen maken deel uit van het Bouwbesluit en zijn dus wet. Het Bouwbesluit noemt niet iedere norm bij naam maar stelt prestatie-eisen aan de gebouwonderdelen, ongeacht van welk materiaal deze zijn vervaardigd. Om aan deze eisen te kunnen voldoen, moet er gebruik worden gemaakt van de NEN 3569.

In de NEN 3569 staat onder punt 4. ‘Constructies met beglazing, inclusief het glas, moeten voldoen aan de voorgeschreven sterkte-eisen’.
Opmerking: ‘De publiekrechtelijke voorschriften zijn te vinden in het Bouwbesluit. Wanneer wordt voldaan aan de NEN 6700-serie (NEN 6700, NEN 6702), NEN 2608 en NEN-EN 81-1 en –2 mag worden geacht dat aan het Bouwbesluit is voldaan’.

In het geval dat een foutieve beglazingstoepassing uiteindelijk tot een gerechtelijke procedure zal leiden, zal een rechtbank in eerste instantie uitgaan van dwingend voorgeschreven normen. Indien deze echter niet aanwezig zijn, zal een rechtbank terug vallen op niet-dwingend voorgeschreven (NEN-) normen.

Van iedereen die uit hoofde van zijn beroep en/of functie op de hoogte moet zijn van dergelijke normen, mag worden verwacht worden deze op de juiste wijze toe te passen. Enerzijds betekent dit voor de glasplaats-bedrijven dat zij op de juiste wijze hun opdrachtgevers adviseren en de hun toegewezen beglazingsopdrachten uitvoeren. Dus niet altijd conform het hun ter beschikking gestelde bestek, maar conform de in de NEN 3569 gestelde eisen, met een vermelding naar de opdrachtgever toe omtrent het hoe en waarom van de afwijking ten opzichte van de oorspronkelijk in het bestek gevraagde.

Anderzijds zullen opdrachtgevers en eindgebruikers zich moeten realiseren, dat zij zelf in de bestekken en omschrijvingen moeten vastleggen, dat alles conform de huidige normering (NEN 3569) uitgevoerd moet worden te worden.

De NEN 6700 serie is van kracht op het Bouwbesluit. De NEN 3569 wordt niet met naam en toenaam genoemd. Om aan de eisen van de NEN 6700 serie te kunnen voldoen moet er gebruik gemaakt worden van de NEN 3569, om aan de constructie veiligheid te kunnen voldoen. Bron: Hoofdbedrijfschap Afbouw en Onderhoud

Aan welke kant moet bij isolatieglas gelaagd glas worden geplaatst?
Het plaatsen van veiligheidsbeglazing geeft in de praktijk nogal eens reden tot discussie. Veelal wordt dit soort beglazing gecombineerd met isolatieglas. De vraag is dan of de veiligheidsbeglazing aan de binnen- of buitenzijde moet worden geplaatst. Hoewel hier geen vaste richtlijnen voor zijn, is het wel gebruikelijk om de veiligheidsbeglazing aan de beschermende zijde te plaatsen. Gelaagd glas komt zo aan de binnenzijde. Inbrekers moeten eerst de gewone ruit breken en vervolgens de gelaagde ruit. Ook met een bal zorgt zo de veiligheidsbeglazing voor zo min mogelijk schade binnen.